Κυριακή, 23 Οκτωβρίου 2016

Ευλογητός ει Χριστέ ο Θεός ημών

Του λίθου σφραγισθέντος υπό των Ιουδαίων 15 6 15

Αγγελικαί Δυνάμεις Αναστάσιμο Απολυτίκιο του Πλαγίου Δεύτερου ήχου ...

Πάντων θλιβομένων η χαρά Ήχος Β΄ 18 8 15

Ο Υψωθείς εν τω Σταυρώ Ήχος Δ΄ Κοντάκιο - ΑΥΤΟΜΕΛΟ

Ως απαρχάς της φύσεως Κοντάκιο - ΑΥΤΟΜΕΛΟ